Reklamačný poriadok

Tento poriadok upravuje vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim a popisuje postup pri podávaní a vybavovaní reklamácií. Vychádza z obchodného zákonníka a doplňuje obchodné podmienky v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záruka sa vzťahuje na tovar zakúpený u nás, pri ktorom kupujúci uplatní svoje právo do konca záručnej doby tovaru. Pre urýchlenie a správne vybavenie reklamačného konania doporučujeme priložiť vyplnený Reklamačný formulár.

Záručné podmienky

Štandardná dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.

Zánik nároku na záruku

Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká:

  • stratou záručného listu, prípadne svojvoľným dopisovaním doň
  • ak vypršala záručná doba
  • ak bol výrobok používaný v rozpore s návodom na použitie
  • ak bol výrobok mechanický poškodený
  • ak na výrobku boli poškodené ochranné prvky slúžiace na zistenie neopraveného zásahu do výrobku (ochranné nálepky, plomby, …)
  • ak je vada spôsobená prirodzeným opotrebením, znečistením, akýmkoľvek vonkajším zásahom do výrobku, vstupoch alebo výstupoch, či živelnej udalosti (požiarom, povodňou, …)

Postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácie

V prípade, že kupujúci zistí nejaké vady na výrobku alebo jeho časti, má nárok na záručnú opravu a rozhodne sa ju uplatniť, zašle reklamovaný tovar na sídlo firmy spolu s priloženým Reklamačným formulárom.

Odporúčame tovar zasielať ako doporučenú poistenú zásielku. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Predávajúci posúdi reklamovanú vady a rozhodne o jej odôvodnenosti, pokiaľ je to možné, ihneď. Predávajúci zapíše do reklamačného protokolu spôsob a dátum vybavenia reklamácie. V prípade neuznania reklamácie, sa táto skutočnosť, spolu s odôvodnením uvedie do protokolu.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bez zbytočného odkladu, najviac však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

V prípade, že sa jedná o vadu napraviteľnú, predávajúci zaistí nápravu vady. Ak je vada neopraviteľná, kupujúcemu bude chybný tovar (alebo jeho časť) nahradený novým. Pokiaľ sa vada vyskytuje opakovane alebo jej náprava už nieje možná, kupujúci má pravo na primeranú zľavu.

Reklamovaný tovar je zaslaný späť na náklady predávajúceho.

Poškodenie tovaru pri preprave

Kupujúci má možnosť odmietnuť prevziať zásielku od prepravcu, ktorá je zjavne poškodená alebo vystavená živelným vplyvom (počasie, voda). V prípade, že kupujúci sa rozhodne prevziať zásielku, doporučujeme aby na mieste skontroloval stav zásielky a spísal s prepravcom reklamačný zápis.

Záverečné ustanovenia

Kompletné reklamačný poriadok si viete pozrieť v sekcii Obchodné podmienky.

Predávajúci si vyhradzuje právo tento poriadok meniť v prípade zistených nedostatkov alebo zmenou niektorých skutočností.

Reklamačný formulár si môžete stiahnuť TU.